zardband

files_companies_logo-zard[7516a6c419340e47c30db4690ada05c4].png

 شرکت دارویی زردبند، شرکتی دانش بنیان با هدف بهره برداری از مواهب گیاهان دارویی و با برخورداری از تیمی محقق و متخصص فعالیت خود را از سال 1372 با کاشت ارقام گوناگونی از گیاهان دارویی در قالب ضوابط GAP آغاز نمود و سپس با فرآوری گیاهان دارویی و تولید عصاره، روغن و اسانس های طبیعی جهت مصارف صنایع مختلف از جمله داروسازی، غذایی و بهداشتی با هدف استفاده از فرآورده های طبیعی در ارتقاء سلامت جامعه و مطابق مقرارت GMP کار خود را توسعه بخشید.