اخذ استاندارد رسیدگی به شکایت مشتریان از شرکت SGS

6625071395.jpg
اخذ گواهینامه های استاندارد فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان (ISO 10002) و استاندارد سنجش رضایتمندی مشتریان (1SO 10004) از شرکت SGS