۵ راه ساده برای افزایش اعتماد گروهی در حین کار ۰۸ مهر ۱۳۹۳

Handshake-of-Trust.jpg

وقتی دو نفر همکار هم میشوند تا در یک بخش کار کنند، موفقیت آنها در گروی داشتن روابط درست با یکدیگر است. اینجا یکی از استرسزا ترین حالتها رخ میدهد. عوامل مختلفی میتواند موجب رنجیده‌ خاطر شدن آن افراد شود و کل همکاری را در معرض خطر قرار دهد.

در این لحظه آنچه بیش و پیش از هر چیزی مورد نیاز است «اعتماد» است. این که افراد به هم بگویند «به تو اعتماد دارم» و سعی کنند اعتماد طرف مقابل را زیر سوال نبرند.

باید توجه داشته باشیم که عدم اعتماد برای یک تیم، ناامیدکننده و مخرب است. این حسِ نامناسب امکان هرگونه توافق کاری را در آینده از بین میبرد و تیم را از هم میپاشد.

شاید شما هم در شرایط مشابهی قرار گرفته باشید. رابطههای کاری مسموم و ارتباطهای سخت کاری که شما را هم از کار و هم زندگی (!) زده کرده باشد.

با افزایش اعتماد است که کار مفید شتاب میگیرد، تقسیم کار سادهتر میشود و تیم احساس خوشایندتری خواهند داشت. عکس ماجرا هم صادق است. در عدم اعتماد کار کند میشود و خرابی به بار میآید، جمع کردن کار برای مدیر پروژه غیرممکن شده و نتیجه فاجعهبار است.

برای افزایش اعتماد دیگران به خود و میان تیم چه کنیم؟


کار خود را درست انجام دهیم

برای جلب اعتماد از همه بیشتر لازم است تا کارمان را درست انجام دهیم. وقتی کارمان درست انجام نشود، سخت است دیگران به ما اعتماد داشته باشند و توقع بیجاییست که وقتی خودمان برای خودمان اعتبار قائل نیستیم، دیگران به آن اعتماد کنند.


حرف و عملمان یکی باشد

وقتی وعده انجام کاری، میدهیم یا مسئولیت آن را میپذیریم این خیلی مهم است که دیگران یا خودمان نخواهیم در تقسیم کار بعدی، مسئولیتمان را عوض کنیم. سعی کنیم کاری را که مسئولیتش را میپذیریم تمام و کمال انجام دهیم و با لبخندی در جلسه بعدی، موفقیت شخصیمان را جشن بگیریم.


به موفقیت خود افتخار کنید

اعتبار خود را با کارمان گره بزنیم. فرض را بر این نگذاریم که در صورت عدم موفقیت گروه، از آن جدا خواهیم شد و بهجایش در جایی دیگر موفق میشویم. موفقیت خود در اینجا را پیشزمینه موفقیتهای بعدی در پروژههای بزرگتر بدانید و فرض را بر این بگذارید که موفقیت این پروژه شما در رزومه یا پروفایل سایت لینکدینتان ثبت خواهد شد.


در ارتباطهای خود شفاف باشیم

مهم است همکاران، ما را یک «آبزیرکاه» دغل نبینند. تنها در این صورت است که میتوانند حسن نیت ما را باور کنند. لازمه اعتماد، شفاف و «رو» بازی کردن است.


نسبت به دیگران دلسوز باشیم

اعتماد زمانی رشد میکند که دیگران بدانند در حال پشتِ پا گرفتن برای آنها نیستیم. قرار نیست کارمند دیگری را برای موفقیت فردی خودمان قربانی کنیم و خطر کار را به صورت گروهی میپذیریم.