خط مشی توسعه و آموزش منابع انسانی ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

واحد منابع انسانی  شرکت طبیعت زنده به منظور توسعه توانمندیهای سرمایه های انسانی در چهارچوب ارتقاء مهارتهای مرتبط با شغل، با رعایت الزامات استاندارد بین المللی آموزش 10015 به منظور دستیابی به چشم انداز، اهداف و استراتژیهای کلان شرکت، با بهبود مستمر فرآیند تجزیه و تحلیل مشاغل و ارتباط مستقیم آن با فرآیند آموزش اقدام به استقرار نظام جامع آموزش نموده است، به این منظور:
1. ارائه راهکارهای آموزشی با نگاه رو به جلو متناسب با نیازهای فعلی و تحولات آتی سازمان 
2. ارائه روش های نوین و مؤثر آموزشی به منظور اجرای کیفی برنامه های آموزشی 
3. توجه به کیفیت و بهبود مستمر در کلیه فعالیت های آموزشی با در نظر گرفتن کلیه ذینفعان
4. ایجاد رضایتمندی از فرآیند آموزش برای سازمان و کارکنان
5. ارتباط و بهره گیری از مؤسسات و اساتید برتر در سطح کشور و صنعت
6. بهینه سازی هزینه های آموزش از طریق افزایش سطح کنترل هزینه ها و استفاده مناسب از  منابع داخلی و توانمندی کارکنان
7. طراحی نیازهای آموزشی متناسب با مهارتهای مورد نیاز شغل و ارتقا آنها از طریق آموزش 
8. ارتقا اثر بخشی سازمانی دوره های آموزشی با استفاده از روشها و ابزارهای نوین آموزشی را در سرلوحه امور توسعه سرمایه های انسانی خود قرار داده ایم.

مدیریت عامل