نقاط قوت حوزه منابع انسانی شرکت طبیعت زنده در فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۵

با توجه به اینکه شرکت طبیعت زنده در مسیر تعالی، اقدام به حضور در فرآیند "جایزه ملی تعالی سازمانی" بر اساس مدل (EFQM) نموده است، در ارزیابی ارزیابان برون سازمانی سال های 93 و 94 ، فرآیندهای منابع انسانی شرکت دارای نقاط قوت زیر شناخته شده است:

1 - شرکت رویکرد مناسبی برای جذب نیروی انسانی اجرا کرده و در دوره های مختلف نسبت به بهبود آن اقدام نموده است. جذب در شرکت طبیعت زنده، با آزمونهای روانشناختی معتبر و برگزاری مصاحبه های تخصصی صورت می گیرد که این رویکرد از سال ۸۰ تا ۹۱ وجود داشته و از سال ۹۱، جهت جذب نیروی ماهر و نیمه ماهر، استفاده از آزمون های هوش و تعیین تیپ شخصیت نیز به آن افزوده شده است. همچنین براساس بازخورد ارزیابی تعالی در سال 1394 ، علاوه برصحه گذاری موارد قبلی تاکید شده است شرکت طبیعت زنده رویکردهای مناسبی را از جمله آزمون های EQ ،IQ، سلامت روان و تعیین تیپ شخصیت جهت جذب و استخدام منابع انسانی مورد نیاز سازمان تدوین و اجرا نموده است.

2 - شناسنامه های مشاغل برای تمامی رده های سازمان طراحی شده و در آن شرح وظایف روزانه، دوره ای، شرح مسئولیت ها و اختیارات، مهارتهای مورد نیاز و مخاطرات ذکر شده است. از جمله مواردی که در شناسنامه مدنظر قرار گرفته است می توان به سطوح مورد قبول IQ ،EQ، تیپ شخصیتی و شرایط احراز اشاره نمود. از این اطلاعات به عنوان ورودی در ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده میشود که نوید از طراحی سیستمی مناسب و یکپارچه در مدیریت عملکرد کارکنان دارد.

3 - شرکت طبیعت زنده توانسته است با انجام الگوبرداری در تدوین سیستم محاسبه حقوق کارکنان با اعمال تغییراتی از جمله لحاظ ضریب سختی جذب، نرخ دستمزد در صنایع، نرخ منطقه ای دستمزد و میزان کلیدی بودن شاغلین برای سازمان، در راستای برقراری عدالت و انصاف بین کارکنان حرکت کند. همچنین براساس بازخورد ارزیابی تعالی در سال 1394 علاوه برصحه گذاری موارد قبلی سازمان توانسته است علاوه بر اجرای رویکرد نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و ایجاد ارتباط مناسب با نظام پاداش و ارتقاء کارکنان ، رویکردهای مناسبی را در خصوص ارائه مزایا و جبران خدمات کارکنان خود ( از جمله پاداش عملکرد، ارزاق، پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، قدردانی از کارکنان نمونه ، پوشش های متنوع و قابل انتخاب بیمه ای ، هدایای مناسبتی و موضوعی ) تدوین و اجرا نماید.

4 - شرکت طبیعت زنده میتواند نشان دهد که فرایند مدون و مناسبی جهت اجرای دوره های جامعه پذیری و آشنایی کارکنان جدید با فرهنگ سازمانی در شرکت جاری است. همچنین براساس بازخورد ارزیابی تعالی در سال 1394 شرکت ،توانسته است به خوبی از جذب، نگهداشت و استفاده از توانمندی کارکنان بهره گرفته و حس تعلق سازمانی و وفاداری را در کارکنان خود ایجاد نماید .

5 - نیازسنجی آموزشی و برنامه های آموزش و توسعه نیروی انسانی، تدوین شده و دوره های آموزشی، شناسایی، تعریف و برگزار می شوند. همچنین سنجش اثربخشی دوره های آموزشی به روش های گوناگون مانند ارزیابی دوره توسط فراگیر و بررسی کارایی و اثربخشی دوره توسط مدیر مربوطه (۲ ماه بعد از برگزاری دوره) انجام میشود. همچنین شرکت طبیعت زنده اقدام به استقرار الزامات ایزو 10015 نموده است.

6 - شواهد مناسبی حاکی از توسعه فرهنگ سازمانی در شرکت طبیعت زنده مشاهده گردید از آن جمله میتوان به آگاهی و احترام به کیفیت به عنوان یک فرهنگ فراگیر در واحدهای مختلف و تمامی لایه های شرکت اشاره کرد. همچنین شرکت اقدام به تدوین منشور اخلاق سازمانی نموده و به شیوه های مناسب، آنرا در سازمان اشاعه داده است. .

7 - فرهنگ تعلق سازمانی در بین کارکنان شرکت طبیعت زنده مناسب بوده و بسیاری از کارکنان با اعتماد به فرهنگ کاری و نیز کیفیت محصولات شرکت، خود را سفیر و ترویجگری فعال برای محصولات و فضای کاری سازمان میدانند. شرکت همچنین با هدف انعکاس و گسترش این فرهنگ در بین خانواده کارکنان اقدام به انتشار نشریه داخلی با نام دیار طبیعت زنده نموده است.

8 - در شرکت طبیعت زنده توسعه فراگیر سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات ، امکان برقراری ارتباط بین کارکنان و مدیران را ساده و میسر نموده است. همچنین کانال های ارتباطی متعددی در سطوح مختلف سازمان جهت ارتباط دوسویه کارکنان و رهبران و اشتراک گذاری اطلاعات تدارک دیده شده است. فرهنگ سازمانی نیز استفاده از زیرساختهای مذکور برای برقراری ارتباط کارکنان با مدیران ارشد سازمان را تقویت می کند.

9 - رویکردهایی در شرکت طبیعت زنده جهت جبران و قدردانی از خدمات کارکنان طراحی و نسبت به اجرای نظام مند آن اقدام شده است و طی الگوبرداری از چند شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۳ نسبت به بازنگری آنها اقدام شده است.

10 - در راستای ایجاد فضای ایمن و بهداشتی محیط کار، معاینات پزشکی در بدو استخدام از کارکنان صورت گرفته ، و همچنین این معاینات در خصوص کارکنان شاغل نیز بصورت دوره ای و اختصاصی اجرا شده و آموزشهای ارگونومی برای کارکنان شاغل در انبارها و کارخانه ها برگزار شده و زیرساخت های مورد نیاز مانند سیستم اطفا حریق نیز تامین شده است.