روند شاخص های منابع انسانی ۲۵ مهر ۱۳۹۴

تعریفی که "بنیاد مدیریت کیفیت اروپا "از  سرآمدی و سازمانهای متعالی (در حوزه منابع انسانی)  دارد ,"حداکثرکردن مشارکت کارکنان "است  .
بنیاد ملی کیفیت اروپا (در مدل EFQM )اظهار میدارد  "سازمان های متعالی در جستجوی روشهایی برای توجه، پاداش دهی و تقدیر از سرمایه های انسانی خود هستند که به ایجاد و تقویت تعهد و وفاداری منجر میشوند".
یکی از نکاتی که بیانگر  موفقیت  سازمان خانواده محور طبیعت زنده است , روند روبه رشد رضایت کارکنان در شاخص های کلیدی سازمان در حوزه منابع انسانی است. 
مروری بر  گزارش زیر که خلاصه ای از نتایج طرح  "رضایت سنجی از کارکنان شرکت طبیعت زنده " است ,  بدون هیچ تفسیری بهبود این شاخص ها را گواهی میدهد. 
این پرسشگری که طی  سه دوره ( سالهای  91 ,92 و 93 ) در سطح کلیه سطوح کارکنان شرکت انجام شده است , حاکی از نتایجی است که نوید از سرآمدی طبیعت زنده میدهد.
خدمتگزاران حوزه سرمایه های انسانی در شرکت طبیعت زنده ، بهبود مستمر شاخص های حوزه منابع انسانی  را به فال نیک گرفته و نهایت تلاش خود را در راه افزایش سطح توانمند سازی سرمایه های انسانی سازمان به کار خواهد بست . 

 

ravand_7sale_2