نقاط قوت حوزه منابع انسانی شرکت طبیعت زنده در فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی ۰۳ خرداد ۱۳۹۶

از آنجائیکه شرکت طبیعت زنده در مسیر تعالی، در سال 1395 موفق به اخذ موفق به اخذ  تقدیرنامه سه ستاره تعالی منابع انسانی بر اساس مدل  " تعالی منابع انسانی" شد ، در ارزیابی ارزیابان برون سازمانی ، فرآیندهای منابع انسانی شرکت دارای نقاط قوت زیر شناخته شده است:

1- شرکت در سال 91 با الگوبرداری از برخی شرکت های پیشرو ، اقدام به تدوین منشور اخلاقی سازمان نموده است. همچنین در راستای تبیین و جاری سازی ارزش های سازمانی خود، اقداماتی همچون پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد ، و برگزاری همایش های داخلی و ... نموده است ، از سوی دیگر در راستای ایجاد رویکردی یکپارچه برای ترویج رفتار سازمانی ، اقدام  به جاریسازی روش ترغیب به رفتار شهروندی نموده است.
2- شرکت طبیعت زنده با بهره گیری از نتایج خودارزیابی سال 92  اقدام به اجرای پروژه تعیین و بهبود سبک رهبری در سازمان نموده و در سال 92  با الگو برداری از شرکت های پیشرو ، کارگاه های آموزشی مبتنی بر مدل DISC برگزار نموده است.
3- شرکت طبیعت زنده از سال 91 بر اساس یادگیری از شرکتهای پیشرو ، همه ساله اقدام به طراحی رویکرد نگرش سنجی نموده و بر اساس نتایج حاصله ، اقدام به تعریف پروژه های بهبود منابع انسانی نموده است .
4- شرکت طبیعت زنده در راستای ایجاد حس نزدیکی کارکنان با رهبران اقدام به ایجاد و اجرای سیاست درهای باز نموده است.
5- شرکت در سال 92 بر اساس مطالعه چالش های سازمانی مبتنی بر چالش های توانمند سازی منابع انسانی و با پیوند میان سیاست های HRM و ارکان جهت ساز منابع انسانی اقدام به تدوین سند استراتژی منابع انسانی نموده است. همچنین شرکت استراتژی های منابع انسانی را با الگوبرداری از شرکت های پیشرو و بر اساس مدل منابع انسانی آرمسترانگ تدوین نموده است. 
شرکت به منظور پایش و کنترل استراتژی های منابع انسانی رویکرد کارت امتیاز متوازن را برگزیده است که بصورت دوره ای ارزیابی می شوند. همچنین سازمان از روش های متنوعی جهت آگاه سازی مدیران و کارکنان از استراتژی منابع انسانی ( نظیر جلسات مشترک مدیران و کارکنان، پورتال داخلی ، برنامه های آموزشی و ترویجی ، نشریه الکترونیک داخلی و . . .  ) استفاده می نماید ، بطور مثال اخبار و اطلاعات شرکت هر روز از طریق کانال مجازی شرکت به اطلاع کارکنان ، و هرماه از طریق بولتن الکترونیک ، به اطلاع مدیران  می رسد.
6- شرکت در راستای تعیین وظایف کارکنان با الگوبرداری از مدلهایی چون : TA,ONET.HAY,MERCER نسبت به طراحی مدل ایرانی "مدیریت گنجینه های وظایف  TTM " اقدام نموده است. در این مدل خاص و ویژه ، تعیین حقوق و دستمزد کارکنان مبتنی بر نرخ بازار ( بر اساس عرضه و تقاضا )، و نرخ منطقه ای (مناطق چغرافیایی بر اساس هزینه سبد خانوار ) صورت گرفته که این مدل توسط برخی شرکت ها و سازمان ها مورد بازدید و الگوبرداری قرار گرفته است. در این مدل ، ساختار منابع انسانی متناسب با استراتژی منابع انسانی و شرایط محیطی روز آوری و تدوین گردیده است . 
بر این اساس گزینش کارکنان مورد نیاز شرکت از سال 1380 تاکنون مبتنی بر آزمون هائی همچون : سلامت روان -  تیپ شخصیتی- هوش منطقی - هوش هیجانی صورت گرفته است ، همچنین در راستای افزایش اثربخشی درارتقاء و جابجائی کارکنان، شرکت از سال  93  اقدام به تدوین الگوهای رفتاری برای مشاغل کلیدی ، و برگزاری آزمون های رفتاری مبتنی بر مدل دیسک از کارکنان شاغل در پست های کلیدی خود نموده است.
7- شرکت برای تعیین منابع انسانی مورد نیاز در دوره های مختلف بر مبنای فضای کسب و کار از پارامترهای مختلف نظیر تحلیل روند استفاده می نماید.
8- شرکت در راستای جامعه پذیری کارکنان جدید الاستخدام خود ، اقدام به تدوین فرآیند جامعه پذیری کارکنان جدیدالاستخدام نموده ، همچنین روش های اجرایی ، دستورالعمل ها و فرآیندهای مورد نیاز برای مشاغل و پست های سازمان ، تدوین گردیده و در دسترس نیروهای جدیدالاستخدام قرار داده شده ، و این رویه بطور نظام مند اجرا شده است.
9- شرکت طبیعت زنده نسبت به تدوین مدل شایستگی سرمایه های انسانی اقدام نموده است.، در این شرکت به منظور بهره مندی از فرصت های شغلی ( ارتقاء و جابجایی ) برای سطوح مختلف ، روش های اجرایی متعددی طرح ریزی گردیده و بازخوردهای لازم به کارکنان برای رسیدن به شایستگی ارائه می گردد. همچنین شرکت در راستای انتصاب مبتنی بر شایستگی ، و جانشین پروری ، بصورت دوره ای و نظام مند ، نسبت به انتقال دانش و مهارت به کارکنان ( جانشین ها )  اقدام می نماید.
10- شرکت در راستای تدوین مدل انگیزشی ،  اقدام به الگوبرداری از شرکتهای پیشرو نموده است. همچنین شرکت به منظور جبران خدمات کارکنان در راستای افزایش بهره وری ، مبتنی بر مدل TTM  اقدام به پرداخت پاداش بر اساس عملکرد کارکنان ، در چهارچوب نظام افزایش بهره وری با  پیاده سازی نرم افزار PM (مدیریت عملکرد) وبر اساس شاخص های کمی و قابل اندازه گیری ، برای سطوح مختلف سازمانی ، و متناسب با مشاغل ، و پست های گوناگون نموده است . 
11- شرکت به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی شغلی کارکنان، اقدام به استقرار نظام  OHSAS 18001 نموده است. همچنین شناسائی و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار نیز صورت پذیرفته است ، از سوی دیگر استخدام در شرکت بر اساس معاینات بدو استخدام صورت گرفته و معاینات ادواری کارکنان بطور منظم صورت میپذیرد .
12- شرکت در راستای نیازسنجی ، برنامه ریزی و اجرا و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی، اقدام به پیاده سازی نظام آموزشی 10015 نموده است. شرکت در جهت سنجش اثربخشی دوره های آموزشی مدل کرک پاتریک را برگزیده و براساس این مدل اقدام به برنام ریزی جهت اندازه گیری مولفه های مختلف یادگیری می نماید. کارائی و اثربخشی فرایند آموزش با شاخص های سرانه آموزش و میزان رضایت دانش پذیران و سطح رضایت در سطح واکنش و ... مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین شرکت در راستای پرورش مدیران فردا ،  اقدام به برگزاری دوره های سرپرستی و EMBA  نموده است.
13- در راستای توسعه مشارکت کارکنان، شرکت اقدام به ایجاد نظام پشنهادات نموده است . همچنین در راستای استفاده حداکثری از مشارکت کارکنان در پیشبرد امور، اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی گوناگون نموده است.