نباید های ارائه بازخورد به کارکنان ۱۱ آذر ۱۳۹۶

نبایدهای ارائه بازخورد به کارکنان

موژان بیژنی کارشناس بهبود عملکرد منابع انسانی لابراتوارهای طبیعت زنده ( سینره)

از آنجا که اصلی­ترین هدف از ارزیابی عملکرد کارکنان، تصحیح و بهبود عملکرد آنان می باشد، می­توان با بازخورددادنِ مناسب، همکاران خود را در مسیر توسعه فردی و شغلی هدایت نمود. در زیر چند نمونه از اشتباهات رایج مدیران در هنگام ارائه بازخوردتقدیم می­شود:

1. فراموش می­کنید بگویید چه می­خواهید: فقط در مورد کاستی­های او نگویید، بگویید چه می­خواهید و راه­کار ارائه دهید که چگونه نواقص را برطرف نماید.

2. مکتوب نمی­کنید: مکتوب کردن هم مشخص می­کند که او چه اشتباهی کرده است و هم شما برای رفع آن چه هدفی برای او گذاشته­اید.

3. اطلاعات بی­ربط می­دهید: اگر کارمند شما نتوانست سر وقت کارش را تحویل بدهد، فقط بگویید که “نتوانستی کارت را سر وقت تحویل بدهی”. نگویید “کارت را تحویل ندادی چون داشتی“. نظرات این چنینی جلسات بازخوردرا تبدیل به جلسه دادگاه می­کند.

4. تنها یک بار در طول دوره ارزیابی بازخوردمی­دهید: در طول چهار ماهه دوره ارزیابی بازخوردداده و به فرد اجازه اصلاح بدهید. فقط سالی سه بار کارکنان را با انبوهی از اطلاعات روبرو نکنید.

5. همه را با هم می­گویید: اگر همه مشکلات فرد را با هم به او بگویید او نمی­تواند همه آن­ها را اصلاح کند و موجب کاهش انگیزه او می­شود. پس موارد را بگویید تا تک­ به تک اصلاح شود.

6. در جمع تشویق نمی­کنید: تشویق فرد در جلوی همکاران خیلی بهتر از بازخوردمثبت در پشت درهای بسته است.

7. نقاط مثبت او را نمی­گویید: در کنار بازخورد دادن کاستی­های فرد، خوبی­ها و محاسن او را هم بگویید. در غیر این صورت او احساس می­کند که بدرد نخور است.

8. جلوی دیگران بدی­های او را می­گویید: تحقیر کردن فرد جلوی دیگران هیچ گاه موجب رشد کسی نمی­شود.

9. با چهره خشمگین با او روبرو می­شوید: اگر عصبانی هستید کمی صبر کنید تا آرام شوید. شما می­خواهید چیزی بگویید تا کارها به روال صحیح به انجام رسد یا اینکه می­خواهید موقعیت وخیم­تری ایجاد کنید؟

10. فریاد می­کشید: فریاد زدن برای تست قدرت هنجره خوب است اما تنها موجب عصبانیت و آشفتگی فرد مقابل شده و مسلما بهبودی در پی نخواد داشت.