رعد

RadCharity.jpg
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در سال 1363 با هدف ارائه کمک های آموزشی و توانبخشی کاملا رایگان به معلولان جسمی-حرکتی راه اندازی شد. این موسسه بدون در نظر گرفتن نژاد، قوم، مذهب و فرقه خدمات خود را صرفا در چهارچوب اهداف بشر دوستانه ارائه می کند. در این سی سال هزاران نفر از اقشار معلول توانسته اند از خدمات این مرکز و شعب آن استفاده کنند. 
موسسه آموزشی نیکوکای رعد از نخستین روز تا کنون بر مبنای کمک های مردمی با کمترین اتکا به کمک های دولتی اداره شده و این مساله را یکی از ارکان استقلال معنوی خود می داند. از این رو ضمن معرفی خدمات و دستاوردهای خود به هم وطنان، اقدام به جلب کمک های آگاهانه آنان در راستای اهداف انسانی خود است. از سال 92 برگزاری حراج آثار هنرهای تجسمی به برنامه های رعد افزوده شده است.

انتخاب حراج آثار هنری از این رو است که به این طریق طیف وسیعی از جامعه فرهیخته و هنر دوست کشور با موسسه خیریه رعد آشنا شده و می توانند پس از شناخت اهداف و دستاوردهای موسسه در این راستا مشارکت کنند.

برگزاری چنین برنامه ای در سطح حرفه ای بدون شک نیاز به همکاری و پشتیبانی حامیانی دارد که از یک سو دارای سلایقی برتر هنری بوده و از سوی دیگر مشتاق به مشارکت در کارهای انساندوستانه باشد. 
در سال 93 شرکت طبیعت زنده به عنوان یکی از حامیان موسسه خیریه رعد در برگزاری مراسم حراج آثار هنری مشارکت نمود.