فعالیت های داوطلبانه کارکنان

6428242016-11-27_9-20-01.jpg

اهداء خون

به منظور مشارکت در امر خیر و خداپسندانه اهداء خون و به مناسبت روز جهانی انتقال خون ، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی کارکنان  ، برنامه اهداء خون خانواده طبیعت زنده ،  با همکاری سازمان انتقال خون در روز یکشنبه مورخ 1395/05/03 در دفتر مرکزی انجام شد که تعداد 62 نفر از کارکنان دفتر مرکزی ثبت نام نمودند.

اهداء عضو 

به منظور مشارکت کارکنان در امر خیر و خداپسندانه اهدا عضو و ترویج و ارتقاء سطح پذیرش مسئولیت مشارکت اجتماعی ؛ با هماهنگی معاونت فرهنگی واحد فرآهم آوری اعضاء پیوندی و نسوج دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، در تاریخ 25 آبان 1395 یک کارگاه آموزشی در دفتر مرکزی شرکت طبیعت زنده برگزار شد و در خصوص موضوعات فرآیند مرگ مغزی و چگونگی مرگ مغزی – تفاوت مرگ مغزی با کما – زندگی نباتی و انسان قفل شده – اهدا عضو از نظر شرعی و ... همکاران گرامی آموزش توجیهی و ترویجی دیدند . پس از آن نسبت به ثبت نام الکترونیکی کارکنان داوطلب در سامانه اهدا عضو اقدام شد که تعداد 72 نفر از همکاران شاغل در دفتر مرکزی گروه طبیعت زنده ، آمادگی خود را جهت اهداء عضو اعلام نمودند. همچنین در این مراسم ، تعداد 4 نفر از مدیران شرکت طبیعت زنده ، بعنوان "سفیر اهدای عضو " ، نشان ویژه دریافت نمودند .